حوزه فعالیت مراکزمشاوره کارآفرینی در چارچوب مجوز صادره عبارتند از:

1- ارائه خدمات مشاور های تخصصی به متقاضیان طرحهای سرمایه گذاری مبتنی بر نوآوری و فناوریهای جدید در عرصه مزیتهای نسبی و رقابتی استانها که بتوانند ارزش افزوده بالایی برای استان و اقتصاد ملی ایجاد کنند.

2- هدایت صاحبان سرمایه و تخصص در چارچوب طرحهای کسب و کار نوآورمحور بازارپذیر.

3- ارزیابی فنی- اقتصادی طرحهای نوآورمحور متقاضیان و تعیین مدت و نرخ بازگشت سرمایه.

4- ارائه خدمات مشاورهای در مدلهای تولید، خدمات، فرآیند و برنامه های کسب وکار با هسته نوآوری.

5- ارائه مشاوره های فنی و تخصصی به نوآوران در زمینه افزایش رقابت پذیری و تسخیر بازارهای هدف.

6- تلاش مداوم در جهت کشف و بهره برداری از ظرفیتهای کارآفرینی استان مبتنی بر نوآوری و فناوری های جدید.

7- تکمیل و ارسال شناسه کارآفرینان نوآورمحور جدید به اداره کل مرجع صدور مجوز به صورت منظم.

8- تهیه و ارسال گزارش عملکرد شفاف و مستند به اداره کل.

9- شناسایی و معرفی دورههای آموزشهای تخصصی و حرفهای مورد نیاز، حسب مزیتهای نسبی – رقابتی استان.

10- ایجاد پیوند بین کارآفرینان و شرکتهای سرمایه گذار خطرپذیر در بخش دولتی و خصوصی با هدف روانسازی تامین مالی سرمایه گذاری های خطرپذیر.

11-ارائه مشاوره به متقاضیان در خصوص تامین مالی و حقوقی طرحهای نوآورمحور.

تبصره :دستگاههای اجرایی، بانکهای عامل و موسسات اعتباری میتوانند، اعتبارسنجی متقاضیان خود را به این مراکز محول نمایند.