معرفی اشخاص و شرکت ها و محیط های شغلی
مهارت های ابتدایی برقراری ارتباط و مکالمات تلفنی
معرفی دوایر شرکت (دوایر )