مجوزهای شرکت :

 

                          سازمان مدیریت صنعتی                                                                مرکز آموزش بازرگانی

                                                              

 

 

                انجمن مشاوران مدیریت ایران                                                          مرکز مشاوره خدمات کارآفرینی

                                        

 

                       پروانه اشتغال تخصصی