مدیران علمی دوره ها

 

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت رزومه عکس
1 محمدعلی محمدی دکترای مدیریت  مدیرعلمی دوره چهارم DBA رزومه
2 محمد دیانتی دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار-DBA مدیر علمی دوره های EMBA رزومه 
3 محمود معین الدین دکترای تخصصی حسابداری مدیرعلمی دوره های مالی و حسابداری رزومه 
4 علی شمس دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار-DBA مدیرعلمی دوره های بیمه رزومه