سرمایه های انسانی سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی یزد:

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس
1 فرناز خمسه مدیر بخش آموزش و یادگیری 38229922
2 محمد سعیدا اردکانی مدیر مالی و پشتیبانی 38227777
3 نسیم شرعی کارشناس آموزش - مسئول اجرایی دوره های دوره های عالی و بلند مدت - دوره های کاربردی کوتاه مدت 38223333
4 مینا مظفری کارشناس تبلیغات 38227777