هیات مدیره و مدیران

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت رزومه عکس
1 محمد علی محمدی دکترای  مدیریت   رئیس هیات مدیره رزومه
2 محمد دیانتی دکترای حرفه ای مدیریت کسب وکار-DBA مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره رزومه
3 زهره سعیدی راد دکترای حرفه ای مدیریت کسب وکار-DBA عضو هیات مدیره  رزومه